موسسه آموزش زبان آرش‌نیا

فرم نظر سنجی اساتید پشتیبان

نام و نام خانوادگی(Required)
۱. میزان تسلط مدرس بر محتوای درس را چگونه ارزیابی میکنید؟(Required)
۲. نحوه انتقال مطالب مدرس از نظر شما چگونه میباشد؟(Required)
۳. مدیریت زمان این جلسه را چگونه ارزیابی می کنید؟(Required)
۴. نحوه برقراری ارتباط مدرس و میزان مشارکت وی با زبان آموزان از نظر شما چگونه میباشد؟(Required)
Hidden