موسسه آموزش زبان آرش‌نیا

فرم نظر سنجی اساتید

نام و نام خانوادگی(Required)
۱. میزان تسلط مدرس بر محتوای درس را چگونه ارزیابی میکنید؟(Required)
۲. نحوه انتقال مطالب مدرس از نظر شما چگونه میباشد؟(Required)
۳. نحوه برخورد استاد با زبان آموز را چگونه ارزیابی میکنید ؟(Required)
۴. نحوه برقراری ارتباط مدرس و میزان مشارکت وی با زبان آموزان از نظر شما چگونه میباشد؟(Required)