تاریخ تشکیلنام استادنام زبان آموزترم۱. میزان تسلط مدرس بر محتوای درس را چگونه ارزیابی میکنید؟۲. نحوه انتقال مطالب مدرس از نظر شما چگونه میباشد؟۳. نحوه برخورد استاد با زبان آموز را چگونه ارزیابی میکنید ؟۴. نحوه برقراری ارتباط مدرس و میزان مشارکت وی با زبان آموزان از نظر شما چگونه میباشد؟۵. نقاط قابل توجه و پیشنهادات و انتقادات خود را جهت ارتقاء سطح کیفیت آموزش در باکس زیر بنویسید.میانگین نمره
تاریخ تشکیلنام استادنام زبان آموزترم۱. میزان تسلط مدرس بر محتوای درس را چگونه ارزیابی میکنید؟۲. نحوه انتقال مطالب مدرس از نظر شما چگونه میباشد؟۳. نحوه برخورد استاد با زبان آموز را چگونه ارزیابی میکنید ؟۴. نحوه برقراری ارتباط مدرس و میزان مشارکت وی با زبان آموزان از نظر شما چگونه میباشد؟۵. نقاط قابل توجه و پیشنهادات و انتقادات خود را جهت ارتقاء سطح کیفیت آموزش در باکس زیر بنویسید.میانگین نمره