فرم نظرسنجی اساتید

قابل توجه زبان‌آموز گرامی:
خروجی این نظرسنجی محرمانه بوده و تنها در اختیار سوپروایزر آموزشی قرار می‌گیرد.

۱. میزان تسلط مدرس بر محتوای درس را چگونه ارزیابی میکنید؟(Required)
۲. نحوه انتقال مطالب مدرس از نظر شما چگونه میباشد؟(Required)
۳. نحوه برخورد استاد با زبان آموز را چگونه ارزیابی میکنید ؟(Required)
۴. نحوه برقراری ارتباط مدرس و میزان مشارکت وی با زبان آموزان از نظر شما چگونه میباشد؟(Required)