تاریخکد اختصاصینام و نام خانوادگیشماره همراه
تاریخکد اختصاصینام و نام خانوادگیشماره همراه

 

 

 

 

 

IDتاریخکدنامشمارهترمسطحترم اول (سطح۱):ترم اول (سطح۲):ترم اول (سطح۳):ترم دوم (سطح۱):ترم دوم (سطح۲):ترم دوم (سطح۳):ترم سوم (سطح۱):ترم سوم (سطح۲):ترم سوم (سطح۳):
IDتاریخکدنامشمارهترمسطحترم اول (سطح۱):ترم اول (سطح۲):ترم اول (سطح۳):ترم دوم (سطح۱):ترم دوم (سطح۲):ترم دوم (سطح۳):ترم سوم (سطح۱):ترم سوم (سطح۲):ترم سوم (سطح۳):

 

 

 

 

تاریخکد اختصاصیروز هفتهساعت کلاس روز شنبهساعت کلاس روز یک شنبهساعت کلاس روز دو شنبهساعت کلاس روز سه شنبهساعت کلاس روز چهارشنبهساعت کلاس روز پنج شنبهساعت کلاس روز جمعه
تاریخکد اختصاصیروز هفتهساعت کلاس روز شنبهساعت کلاس روز یک شنبهساعت کلاس روز دو شنبهساعت کلاس روز سه شنبهساعت کلاس روز چهارشنبهساعت کلاس روز پنج شنبهساعت کلاس روز جمعه