نمایش فرم درخواست از بخش IT

شناسه ورودیتاریخ تشکیلنامنام خانوادگیایمیلشماره موبایلشماره داخلینام واحد درخواست کنندهدرخواست ارائه سرویس در کدامیک از زمینه‌های ذیل را داریدذکر مختصری از مشکل یا درخواست:
شناسه ورودیتاریخ تشکیلنامنام خانوادگیایمیلشماره موبایلشماره داخلینام واحد درخواست کنندهدرخواست ارائه سرویس در کدامیک از زمینه‌های ذیل را داریدذکر مختصری از مشکل یا درخواست: