موسسه آموزش زبان آرش‌نیا

شرایط و ضوابط کلاسهای خصوصی

در هر ترم (۱۰جلسه) زبان آموز و مدرس تنها یک بار اجازه ی کنسل کردن کلاس را خواهند داشت که هماهنگی این امر میبایست تنها از طریق موسسه صورت پذیرد. کنسلی میبایست حد اکثر تا ۲۴ ساعت قبل از روز تشکیل کلاس و در تایم اداری به موسسه و سوپروایزر مربوطه اطلاع داده شود. در غیر این صورت طبق مقررات مشمول غیبت خواهد شد.
  1. هرگونه تغیر در روند کلاس (مثل تغیر روز و ساعت) و هماهنگی با مدرس تنها با هماهنگی موسسه امکان پذیر میباشد.
  2. درصورت تقاضای تغیر روز و ساعت کلاس احتمال تغییر مدرس کنونی وجود خواهد داشت و موسسه ملزم به حفظ مدرس حال حاضرنمی باشد
  3. تاخیر بدون اطلاع قبلی بیش از ۳۰دقیقه به منزله ی غیبت محسوب میشود
  4. زبان آموز فقط یک مرتبه در طول هر دوره قادر به متوقف کردن کلاس هستند
  5. حد اقل جلسات مجاز به توقف ۵جلسه می باشد. زبان آموزان نمی توانند برای کمتر از ۵جلسه اقدام به توقف کلاس کنند
  6. در صورت توقف کلاس زبان آموز احتمال تغییر مدرس پس از شروع مجدد وجود دارد
  7. شهریه ی کلاس میبایست تا قبل از جلسه ی اول به صورت کامل تسویه گردد
  8. در صورت عدم رضایت زبان آموز از مدرس به دلایل آموزشی تا اتمام جلسه ی دوم پس از بررسی آموزشی مدرس جایگزین میگردد اما جلسات برگزار شده محاسبه میگردد
  9. ابزارها و متریال های آموزش در کلاس های آنلاین متفاوت از آموزش های استاد آرش نیا میباشند لذا شیوه ی تدریس و برگزاری کلاس ها متفاوت خواهند بود ولی چنانچه این آموزش ها به صورت همزمان مطالعه شوند یادگیری سرعت پیدا کرده و مکمل یکدیگر خواهند بود
  10. ویدئو ی  هر جلسه ی شما به صورت خودکار ضبط میشود و به مدت ۲۰روز در سامانه قابل مشاهده می باشد و  پس از ۲۰ روز حذف میگردد و چنانچه میخواهید به صورت دائمی فایل های آموزشی را داشته باشید حتما بوسیله ی دستگاه شخصی خود آنها را ضبط کنید.

لطفا پس از مطالعه قوانین، فرم زیر را تکمیل و ارسال نمایید

پذیزش قوانین(Required)